Robert H. Goddard High School 308
138-30 Lafayette St, Ozone Park, NY 11417
(718)-848-8357